NORMES D'ÚS DE LA PISTA I VEHICLES DE LLOGUER 

El tiquet és personal i intransferible, en atenció al fet que es dispensa a una persona determinada per la seva edat i aptituds per al maneig del vehicle. La cessió de l'ús del tiquet està prohibida. I de produir-se, el Cap de Pista ordenar immediatament la sortida de la mateixa a la persona que indegudament està transitant per ella.

L'usuari està obligat a seguir en tot moment les instruccions del Cap de Pista, tant quan es transita per la mateixa, com abans i després de fer-ho, tot això amb la finalitat de vetllar per la seguretat personal del client i dels altres usuaris.

L'usuari no podrà utilitzar de forma imprudent ni desconsiderada el vehicle assignat, ni les instal·lacions posades a la seva disposició. Per això haurà de suportar els danys que causi a tots dos per un mal ús dels mateixos o per no haver seguit les instruccions del Cap de Pista. A més el Cap de Pista podrà exigir a l'usuari la sortida de la mateixa, si durant la conducció de surt d'ella topant contra els protectors laterals, envesteix o tanca el pas als altres conductors, llança objectes des del vehicle, així com qualsevol altra ciscunstancia , que al seu criteri, posi en perill els altres usuaris o les instal·lacions.

El Cap de Pista pot prohibir a qualsevol usuari que comenci a circuilar per la pista si segons el parer del mateix l'usuari donés mostres d'embriaguesa, manca d'edat reglamentària per manejar un buggy o qualsevol altra circumstància que, al seu criteri, no aconsella l'ús del vehicle.

És obligatori l'ús del casc protector. Es prohibeix també fumar durant la conducció així com viatjar sense camisa o sense el calçat adequat per a un correcte control del vehicle. Tots aquests requisits els farà complir el Cap de Pista.

L'empresa no respondrà dels accidents soferts per l'usuari que contravingui el disposat en aquestes condicions generals de les quals queda assabentat. La seva responsabilitat es limita als fallades mecàniques que presenti el buggy.

L'empresa no es farà responsable dels danys que causi el conductor del vehicle, per la seva pròpia imprudència o negligent conducció, tant en la seva pròpia persona, com en tercers, així com a les instal·lacions del circuit i en les pistes, dels danys que fossin causats per accidents que hi ha hagut com a conseqüència de fallades o defectes de les instal·lacions de la pista. Per tant, l'empresa declina tota la responsabilitat per ús indegut de les instal·lacions, material, etc., posats a disposició del client.

En els avançaments, el vehicle que roda a menor velocitat intentarà facilitar l'avançament. Es recomana, com a norma de bona pràctica el deixar-se avançar per la recta i no arribar en paral·lel a les corbes.

La pista s'abandona per la via de servei habilitada per a aquesta finalitat i que us serà indicada pels organitzadors a l'inici de les tandes i en el briefing anterior.

 C-260 Km 39

17487 Ampuriabrava/Girona/Cataluña  

Al lado Aeródromo de Empuriabrava  

602 21 00 54   

© Copyright 2015 Racing Cross Costa Brava   Todos los derechos reservados